Bendruomenės naujienos

 Kovo 16-ąją Lietuva mini Knygnešių dieną. Ši diena pasirinkta todėl, kad tądien 1846m.gimė legendinis Lietuvos knygnešys Jurgis Bielinis. Tiksliai pasakyti, kiek Lietuvoje buvo knygnešių, neįmanoma. Spėjama, kad apie du tūkstančius. Uždraudus lietuvišką spaudą, knygnešių veikla buvo neįkainojamas indelis pasipriešinant rusinimui. Nuo 1864 iki 1904m galiojo spaudos draudimas, lietuvių galimybės priešintis buvo labai ribotos. Nebodami caro gąsdinimų ir tremimų į Sibirą, Lietuvos knygnešiai platino lietuviškas knygas ir spaudą. Vienas jų buvo ramygalietis Adomas Ladukas. Jam buvo patikėtos buhalterio pareigos. Teko ir tremtyje būti, tačiau jis liko ištikimas pasirinktam pavojingam darbui. Palaidotas Ramygalos kapinėse. Apie tai ir kalbėjome su bibliotekos lankytojais ir saviveiklininkais aplankę Adomo Laduko kapą. Gražiai jį sutvarkėme, padėjome gėlių ir uždegėme žvakutes.

 Ramygaloje susibūrusi neformali jaunimo grupė „Puodžiai“ jau antrą kartą bendruomenei rengia projektą, kurio metu populiarina keramiką ir suteikia įvairaus amžiaus savo krašto žmonėms progą iš arčiau susipažinti su subtiliu keramikos amatu. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos programos „Veiklus jaunimas“.

2005 metų vasarą Ramygaloje, užvesta mokytojos L.Kiškienės entuziazmo ir noro domėtis keramika, susibūrė neformali jaunimo grupė „Puodžiai“. Jie parašė metų trukmės projektą „Keramikos menas“, kuris buvo skirtas susipažinti su senąja juodosios keramikos rūšimi ir pačiam jaunimui, ir visai miestelio bendruomenei. Projektą finansavo Europos Sąjungos programa „Veiklus jaunimas“. Tąkart jaunieji puodžiai sėkmingo projekto pabaigoje juokavo, kad „Mes dar sugrįšime“.

 Po 1883 metų sukilimo Lietuvoje caro valdžia uždraudė lietuvių spaudą. Keturiasdešimt metų (1884-1904) lietuviškos knygos ir laikraščiai buvo spausdinami užsienyje, o iš ten slapta gabenami ir platinami Lietuvoje.

Caro pasienio sargybos žandarai gaudė knygnešius ir skaitytojus, knygas naikino, o platintojai buvo baudžiami kalėjimu, tremtimi. Brangiai tada kainavo lietuviška knyga.

Vienas iš lietuviškos knygos mylėtojų buvo Adomas Ladukas.Už ištikimybę lietuviškai knygai jis sumokėjo didelę kainą. Buvo kalinamas, vėliau ištremtas į Sibirą.

Šio didžio žmogaus palaikai ilsisi Ramygalos miesto kapinėse. Spalio 31 d. A.Laduko atminimui buvo pašventintas jo giminių dėka pastatytas koplytstulpis.

Savo mintim pasidalino gerbiamas klebonas E.Rinkevičius, muziejaus vedėja I.Zubauskienė, Panevėžio raj. vicemeras V. R. Gritėnas ir kiti paminėjime dalyvavę žmonės.Vėliau visi persikėlė į muziejų, kuriame buvo surengta ekspozicija A.Laduko atminimui. Organizacija pasirūpino seniūnija.

Malonu, kad bendruomenės dėka ant šio kapo nevysta gėlės.
 Šalia Ramygalos, paminėjusios 637 metų gimtadienį, glaudžiasi Garuckų kaimas, kuriame gyvena daugiau nei 300 gyventojų. Prieš keletą metų, susikūrus bendruomenei, Genovaitė Zubkienei kilo idėja, baigus bulviakasį sukviesti kaimynus krūvon ir linksmai pasidžiaugti Bobų vasaros malonumais.