Balandžio 17 d. Ramygalos Kultūros centre vyko renginys, skirtas ramygalietės, tikėjimo ir lietuvybės puoselėtojos, šv. Kazimiero seserų vienuolijos įkūrėjos Dievo tarnaitės Motinos Marijos Kazimieros Kaupaitės atminimui „Dėkoti, Pašvęsti, Aukoti“. Prasminga, kad Marija Kazimiera Kaupaitė, kurios 135-uosius gimimo žemei ir 75-uosius gimimo dangui metus minime, pagerbiama šiais, Pašvęstojo gyvenimo, metais.

Renginyje dalyvavo Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ, Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas g. kan. Edmundas Rinkevičius, Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bazilikos klebonas kun. dr. Gediminas Jankūnas, seserys kazimierietės iš Pažaislio, Šventosios mergelės ir kankinės Kotrynos kongregacijos seserys, Dievo Apvaizdos seserys iš Panevėžio, Seimo nariai Povilas Urbšys, Domas Petrulis, Panevėžio rajono vicemeras Antanas Pocius, pilna salė ramygaliečių ir svečių. Renginį vedė Ramygalos kultūros centro direktorė Loreta Kubiliūnienė. 

 Šiuolaikinių technologijų pagalba vakarą galėjo stebėti Čikagoje motiniškuose namuose gyvenančios seserys kazimierietės.

Programą pradėjo Panevėžio rajono muzikos mokyklos mokinys Jokūbas Fedorkinas (mokytoja Daiva Valkūnienė) -  fortepijonu atliko muzikinius kūrinius.

Kun. Gediminas Jankūnas išsamiai pristatė Marijos Kazimieros Kaupaitės gyvenimo kelią: 

Kazimiera gimė 1880 m. Ramygalos parapijoje Gudelių kaime 11-os vaikų, giliai tikinčioje, lietuvybės dvasią puoselėjančioje, į knygnešių veiklą įsitraukusioje šeimoje. 17-os metų išvyko į JAV padėti broliui kunigui. Joje pabudo troškimas nuveikti kažką didingo. Pirmą kartą pamačiusi vienuoles, suprato savo pašaukimą. 1907 m. JAV įkūrė pirmą lietuvišką šv. Kazimiero vienuoliją, steigė mokyklas, ligonines. Pagrindinė užduotis – tarnauti, auklėti, ugdant žmonių tikėjimą ir tautinį sąmoningumą. 1920 m. įkūrė kazimieriečių misiją Lietuvoje, Pažaislio kamaldulių vienuolyne.  

Mirė nuo kaulų vėžio, tačiau mirtį sutiko šypsodamasi. Ji sakė: didžiausios Dievo dovanos yra pažymėtos kryželiais. Skirtukus su šiais motinos Marijos žodžiais gavo kiekvienas renginio dalyvis. 

Daugybė žmonių motiną Mariją Kazimierą įvardijo kaip šventąją. 1986 m. padarytas pirmasis žingsnis, paskelbiant ją Dievo Tarnaite. 

Kun. G. Jankūnas kvietė dėkoti už jos gyvenimo ir pašaukimo dovaną.

Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ papasakojo, kad jam teko melstis prie Marijos Kazimieros kapo Čikagoje, kalbėtis ten su pokario – „dypukų“ kartos lietuviais, kurie pasakojo, kad būtent Marijos Kazimieros karta yra ta, kuri kovojo už Nepriklausomybę, statė, kūrė Lietuvą, kokią mes ją turime.  Amerikoje ši karta yra nuveikusi didžiulius darbus – įsteigusi parapijas, mokyklas, bendruomenes, kurias rado pokario metais čia atvykę lietuviai. „Visada galime dejuoti dėl įvairių nepriteklių ir nuleisti rankas, bet Marija Kazimiera Kaupaitė ėmėsi iniciatyvos kažką pakeisti. Tai ir yra jos žinia mums –„o ką aš galiu padaryti?“- sakė ganytojas.  

Renginyje parodytas Ramygalos gimnazijos mokinių sukurto filmo fragmentas. Filme mokytoja kraštotyrininkė Irena Zubauskienė išsamiai pristato Kazimieros Kaupaitės biografiją. Daktarė Marija Sereikienė pasakoja apie Motinos Marijos nuveiktus darbus Jungtinėse Amerikos Valstijose.   

Ramygalos gimnazijos dailės mokytoja Laima Kiškienė ir foto būrelio vadovė, mokytoja Viktorija Paškevičienė pristatė salėje eksponuojamą fotografijų ir dailės darbų parodą, kurią, apsilankę Pažaislio vienuolyne, surengė Ramygalos mokiniai. 

Gimnazistai atliko poetinę-muzikinę kompoziciją „Po Dievo dangum – mana Tauta“. Scenarijų sukūrė Ramygalos Kultūros centro meno vadovė Audronė Palionienė, choreografija gimnazijos mokytojos Renatos Rakašienės. Kompozicijoje perteiktas motinos Marijos pašaukimo kelias, vedęs per emigracijos patirtį, tėvynės ilgesį ir vėl sugražinęs į Ameriką, kur puoselėdama lietuvybę ir tikėjimą Marija Kazimiera Kaupaitė nuveikė didžius darbus. 

Kazimieriečių vienuolijos vyresnioji sesuo Lidija Šicaitė SSC dėkodama už renginį sakė, kad pašaukimas – tai Dievo melodija žmoguje. Pasak jos, Marija Kaupaitė buvo iš tų žmonių, kuri anksti išgirdo šią melodiją. Sesuo Lidija kvietė susirinkusius atrasti pašaukimą asmeniškai. Gimnazistams seserys padovanojo kazimieriečių pyragą.

Ramygalos klebonas g. kan. Edmundas Rinkevičius pastebėjo, kad Marija Kazimiera užaugo didelėje šeimoje. „Didelėse šeimose išauga dideli žmonės“ – sakė jis. Klebonas susirinkusiems dovanojo naujai išleistus lankstinukus apie Garbingąją Dievo Tarnaitę motiną Mariją. 

Seimo narys Povilas Urbšys atvyko padėkoti Pažaislio seserims, kurios prieš keletą metų svetingai atvėrė savo vienuolyno duris, kai jam teko Kauno ligoninėje slaugyti artimą šeimos narį po sunkios operacijos. 

Giesme „Cantate Domino“ renginį užbaigė Ramygalos Kultūros centro vokalinis moterų ansamblis „Aušra“ (vadovė Karolina Račiūnienė). 

Po širdis palietusio vakaro ramygaliečiai ir svečiai rinkosi į Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią Šv. Mišių aukai.  Joms vadovavo vysk. L. Virbalas SJ, drauge meldėsi kun. dr. G. Jankūnas, kun. E. Rinkevičius. Gausus tikinčiųjų būrys meldė, kad didesnei Dievo garbei ir sielų išganymui motina Marija Kazimiera Kaupaitė būtų paskelbta palaimintąja.

Vėliau parapijos salėje vyko agapė. Jos metu renginio organizatorius tikybos mokytojas Mantas Masiokas dėkojo visiems, palaikiusiems renginio idėją ir drauge ją įgyvendinusiems. Atminimui svečiai ir dalyviai gavo specialiai renginiui sukurtus keramikos medalius su įspausta kazimieriečių kongregacijos simbolika, kurioje vaizduojama karūna, kalavijas ir lelija. Rankų darbo medalius, padedami dailės mokytojos Laimos Kiškienės, gamino Ramygalos gimnazistai. 

Pašvęstojo gyvenimo metams skirtame renginyje galėjome, pasak, popiežiaus Pranciškaus, „žvelgdami į praeitį dėkoti“ - dėkoti už kazimieriečių kongregacijos įkūrėją motiną Mariją, jos širdies ir tikėjimo dosnumą.  Marijos Kazimieros Kaupaitės pavyzdys kviečia ir mus sekti Kristų, pašvęsti Jam savo gyvenimą, kad galėtume su meile aukoti ir aukotis. 

Nuotraukos Gintaro Lukoševičiaus