Renginiai

 Tai vienintelė knyga, kurioje aprašoma Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vargonų istorija, nuo XIX a. jais groję asmenys. Tai neeilinis leidinys pristatantis ne tik Ramygalos bažnyčioje esantį muzikos instrumentą, bet ir pristato Ramygaloje gyvenusius ir dirbusius vargonininkus, choro narius. Leidinyje gausu spalvotų nuotraukų.  
 
Knygos tikslas - remiantis surinkta faktine ir dokumentine medžiaga, istoriškai įamžinti visus Ramygalos bažnyčioje dirbusius vargonininkus. Trumpai pristatyti, kas jie tokie buvo, kuo gyveno ir ką reikšmingo paliko šio miestelio ir visos Lietuvos istorijoje. Taip pat šiame darbe aprašoma 17 vargonų registrų, komentuojama dabartinė jų būklė, aptariamas skambėjimo savitumas, apibūdinama vargonų griežykla, ąžuolinis prospektas, vamzdynas ir oro pūtimo sistema.
 
Jei atsirastų remėjų, planuojama įrašyti vargonų kompaktinė plokštelę.


Knygą galite įsigyti Ramygalos knygyne.

Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGRAMA

Gruodžio 24d. Kūčios

 • 22 val. Kalėdų nakties Šv. Mišios 

Gruodžio 25d. Kristaus gimimas - Kalėdos 

 • 8 val. Piemenėlių Šv. Mišios
 • 11.30 val. Sumos Šv. Mišios

Gruodžio 26 d. II-oji Kalėdų diena, Šventos Šeimos sekmadienis

 • Šv. Mišios 9.30 ir 11. 30 val. 

Gruodžio 31 d. 23 val.

 • Padėkos Šv. Mišios 

Sausio 1 d. Švč. Mergelės Dievo Gimdytojos iškilmė

 • Šv. Mišios 9.30 ir 11.30 val.

Sausio 2 d. Trijų Karalių iškilmė

 • Šv. Mišios 9.30 ir 11.30 val.

Sutikime šventes kartu!

Visų Šventųjų ir Vėlinių dienų pamaldų laikas Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje:
Spalio 31 d. (sekmadienį)
09.30 ir 11.30 val.
13:00 val. Jotainių kultūros namuose.

Lapkričio 1 d. (pirmadienį)
09.30 ir 11.30 val.  po 11.30 val. mišių gedulingos pamaldos už mirusiuosius.
13:00 val. Barklainių koplyčioje.
16:00 val. nuo bažnyčios gedulinė procesija į kapines. Pagal seną tradiciją bus šventinami visi 4 kapinių kampai.

Lapkričio 2 d. (antradienį)
09.30 ir 11.30 val. - Gedulinės mišios

 Ramygalos Šv.Jono Krikštytojo bažnyčios tituliniai altaidai vyks birželio 23 ir 24 d. Atlaidų metu pamokslaus ir pamaldas ves Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas kan. bažn.i r civ. t. dr., italų t. dr., teol. lic. kunigas Robertas Pukenis.

Birželio 23 d., trečiadienis
19.00 val. Vigilijos Šv. Mišiose giedos Anykščių Šv. Mato bažnyčios kamerinis choras. Vadovas R. Griauzdė.


Birželio 24 d., ketvirtadienis

09.30 val. votyvos Šv. Mišios.
11.00 val. sakralinės muzikos koncertas. Klasikinius kūrinius atliks Kauno muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė (mecosopranas).
11.30 val. iškilmingos sumos Šv. Mišios, procesija. 

 Jau nuo 2009 m. sausio mėn. savo kelionę po visas septynias Lietuvos vyskupijas pradėjo Lietuvos Jaunimo Dienų (LJD) kryžius. Ši kryžiaus kelionė suteikia galimybę turėti ypatingą laiką susitikimui su Kryžiumi. Kryžius paliečia kiekvieno širdį, kartu keičiant požiūrį ir į Kryžiaus prasmę, skatinant jau šiandien pradėti ruoštis 2010 m. birželio 26-27 dienomis vyksenčiomis Lietuvos jaunimo dienoms  Panevėžyje.
Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunimas Sekminių diena, gegužės 23d., nuvyko i Krekenavą Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija parsinešti Lietuvos Jaunimo Dienų kryžiaus.  Krekenavos bažnyčioje dalyvavome šv. Mišiose, kuriose meldėmės prašydami Šv. Dvasios dovanų. Dekano P.Būdriūno palaiminti pradėjome piligriminį žygį.

 Kovo 28 d, - Verbų sekmadienis
Mišios 9.30 ir 11.30. Sumos Mišiose (11.30) bus šventinamos verbos ir atliekama Verbų sekmadienio procesija.

Didįjį pirmadienį, antradienį, trečiadienį
Mišios - vakarais - 18 ir 19 val. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Mišias.

Didįjį ketvirtadienį minėsime Paskutinės Vakarienės - pirmųjų Mišių įsteigimą  ir didžiosios rimties laiko pradžią - užsigavės bažnyčioje varpai ir vargonai - Mišios  - 19 val.

Didžiojo penktadienio - Kristaus mirties diena - 18.30 val. apmąstysime Kryžiaus kelio stotis. 19 val. pamaldos Šv.Kryžiui pagerbti - tą dieną niekur pasaulyje neaukojamos Mišios.

Didžiojo Šeštadienio liturgija prasidės 18 val. - šventinsime ugnį ir vandenį - atnaujinsime savo Krikšto pažadus.

Velykų sekmadienį - Prisikėlimo iškilmingos pamaldos - triguba procesija aplink bažnyčia ir iškilmingos Šv.Mišios - 8 val. ryte. 11.30 Sumos Šv. Mišios.

Antrąją Velykų dieną pamaldos kaip sekmadienį - 9.30 ir 11.30val.

Kovo 19 d. Šv. Juozapo šventė
18.00 ir 19.00 val. Šv. Mišios.

Kovo 20 ir 21 dienomis Ramygalos bažnyčioje vyks parapijos rekolekcijos. Tai laikas kada tikintieji kviečiami pasiruošti atrėjančiai Velykų šventei, atlikti išpažintį ir priimti Šv.Komuniją. Mišios tomis dienomis vyks sekmadienio tvarka - 9.30 ir 11.30 val. Išpažinčių klausys kaimyniniu parapijų kunigai. Rekolekcijas ves teol. ir bažn.t.lic., Truskavos parapijos klebonas Simas Maksvytis.

Kovo 26d.
08.00 val. gimnazijos mokinių Susitaikymo pamaldos.
 
Kovo 28d. Verbų sekmadienis
09.30 ir 11.30 val. - pamaldos. Verbos bus šventinamos 11.30 val.
13.00 val. pamaldos vyks Jotainių kultūros namuose.

 Šį sekmadienį t.y. 2010-01-24, 11.30 val. vyks tiesioginė Šv.Mišių trancliacija iš Ramygalos bažnyčios per Marijos radiją (FM 95,0).

Šią dieną taip pat sveikinsime kleboną E.Rinkevičių 60 metų jubiliejaus proga.

Marijos radijo programų tinklelis.

Tiesioginė transliacija internetu (Windows Media player).

Artėja gražiausia metų šventė - Kalėdos. Ramygalos bažnyčioje pamaldos vyks tokia tvarka:

 • Gruodžio 24 d. - Kūčios - iškilmingos Kalėdų nakties Mišios - 22 val. taip pat prieš Mišias bus pašventinta bažnyčioje pastatytą Prakartėlė. Nakties tamsoje pasitiksime gimusį Pasaulio Valdovą - Kristų. Ateikite ir Viešpaties palaima ateis pas Jus.
 • Gruodžio 25 d. - Kalėdos - 8 val. - piemenėlių Mišios ir 11.30 val. Sumos Mišios.
 • Gruodžio 26 d. - Kalėdų antroji diena - Mišios: 9.30 ir 11.30 val.
 • Gruodžio 27 d. - Šv. Šeimos sekmadienis - Mišios: 9.30 ir 11.30 val. taip pat 13 val. Jotainiuose.
 • Gruodžio 31 d. - Padėkos Mišios už metus pasitinkant kitus - 23 val.
 • Sausio 01 d. - Naujieji Metai - Mišios:  9.30 ir 11.30 val.
 • Sausio 03 d. - Trijų Karalių sekmadienis Mišios: 9.30 ir 11.30 val. bus šventinama kreida, kuria antpagrindinių savo namų durų užrašome +K+M+B+2010 ir mūsų namus aplenks visos nelaimes.

Džiugių ir prasmingų švenčių.

 • lapkričio 15 d. (sekmadienis), 11.30 val. Šv. Mišių metu giedos Palėvenės Šv. Dominyko parapijos choras, vad. Gintautė Lauciutė.
 • lapkričio 22 d. (sekmadienis), KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖ, šio sekmadienio rinkliava skiriama Kunigų seminarijų išlaikymui. Taip pat šį sekmadienį minime Šv. Ceciliją - muzikos globėjos dieną - 11.30 val. Šv. Mišių  metu melsimės už gyvus ir mirusius choristus, vargonininkus ir visus mylinčius muziką.
 • lapkričio 29 d. (sekmadinis) - prasideda Adventas. Rimties ir laukimo laikas, skirtas pasirengti Kalėdų šventei.
 • lankomi parapijiečiai. Laikas ir vietą yra skelbiami bažnyčios skelbimų lentoje ir sekmadinį Šv. Mišių metu.