Renginiai

 Yra toks vienas metuose vakaras – Kūčios, kai dangus ir žemė susijungia. Žvaigždė pasirodo danguje, kad tą vakarą paskelbtų. Tai meilės vakaras, kai tampa nugalėtas bet koks blogis, kai viešpatauja susitaikymas ir meilė, o akyse sužiba ašaros, kad tai tik vienas vakaras metuose.

"Dievo Žodis buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki jo vardą...“ (plg. Jn 1, 9 – 12).

Tegu tylus Kūčių vakaro džiaugsmas, Šventų Kalėdų ramybė, šviesi viltis ir Amžina Meilė lydi Jus laimingai į Naujuosius 2012-uosius Metus.
 
Nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius metinės Kristaus Gimimo šventės proga. Teapgaubia Dieviškasis Kūdikėlis Jėzus šventa Kalėdų ramybe.

Linkiu Jums išgyventi dvasinio atgimimo džiaugsmą ir sulaukti gausios Dievo palaimos. Būkite sveiki ir laimingi per visus ateinančius metus.

Kun. g. kan. Edmundas Rinkevičius
Ramygalos klebonas

Gruodžio 24 d. - Kūčių diena

 • 22.00 val. - Kalėdų nakties Šv. Mišios.

Gruodžio 25 d. - Kalėdų pirmoji diena

 • 08.00 val. - Piemenėlių Šv. Mišios,
 • 11.30 val. - Kalėdų dienos Šv. Mišios.

Gruodžio 26 d. - Kalėdų antroji diena

 • 09.30 val. - Šv. Mišios.
 • 11.30 val. - Šv. Mišios.

Gruodžio 31 d.  - Naujųjų metų išvakarės

 • 23.00 val. - Padėkos Šv. Mišios ir Naujųjų sutikimas.

2012

Sausio 1 d.  - Naujieji metai

 • 09.30 val. - Šv. Mišios.
 • 11.30 val. - Šv. Mišios.

Sausio 6 d.  - Trys karaliai

 • 09.30 val. Šv. Mišios

Sausio 8 d.

 • 09.30 val. - Šv. Mišios.
 • 11.30 val. - Šv. Mišios.

Spalio 16 d. Ramygaloje minėsime Pašilių miške žuvusio Vyčio apygardos Krikštaponio rinktinės kapitono Stasio Eitminavičiaus–Rupūžėno žūties metines.

Minėjimo programa

 • 11.30 val. Šv. Mišios Ramygalos Šv.Jono Krikštytojo bažnyčioje. Ju metu giedos Panevežio tremtinių ir politinių kalinių choras "Likimai".
 • 13.00 val. paminklo atidengimas ir šventinimas žuties vietoje Jodikoniu kaime.
 • 14.00 val. Konferencija "Mūsų krašto partizanai" Ramygalos kultūros centre. Dalyvaus Ramygalos gimnazistai, Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojai, partizanai.
 • 15.00 val. vaišės - kareiviška košė

Atlaidų programa:

 • Liepos 16 d., šeštadienis - 18.30 val. vargonų koncertas.
 • Liepos 17 d., sekmadienis - Škapliernos atlaidų diena. 11.30 val. mišiose giedos Panevėžio Šv. ap. Petro ir Povilo bažnyčios choras. Vargoninkas Antanas Aleksandravičius. 
Koncertu Ramygaloje (Panevėžio r.) savaitgalį prasidės VII koncertų ciklas „Gaudžia istoriniai vargonai“, po metų pertraukos sugrįžtantis į Lietuvos miestelių bažnyčias. Šeštadienį Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje koncertuos tarptautinio M. K. Čiurlionio vargonininkų konkurso laureatė Jurgita Kazakevičiūtė ir Nacionalinio operos ir baleto teatro solistė, „Auksinio scenos kryžiaus“ laimėtoja Irena Zelenkauskaitė. Koncerto programoje – Giulio Caccini, Giovanni Battista Pergolesi, Johano Sebastiano Bacho, Cesaro Francko, Franzo Schuberto, Juozo Naujalio kūriniai.

 Nušurmuliavo, nuvilnijo didesniais ir mažesniais renginiais per Lietuvą Joninių šventė. Ypatingai gražiai ir prasmingai Joninės buvo paminėtos Ramygalos tikinčiųjų bendruomenės. Kitaip ir negalėjo būti, juk Ramygalos bažnyčia vienintelė Panevėžio rajone yra pasipuošusi Šv. Jono Krikštytojo vardu.
Birželio 23-26 d. Ramygalos bažnyčioje vyko įvairūs renginiai - koncertai, poezijos skaitymai. Jau tampa tradicija Šv. Jono atlaidus pradėti švesti išvakarėse sakralinės muzikos koncertu. Šį kartą muzikos kūrinius dovanojo ramygalietės gimnazistės Rūta Šegamogaitė, Lauryna Kiškytė ir Roberta Butkutė, fleita grojo Tautvydas Kiškis. Koncerto metu buvo skaitoma klebono Edmundo Rinkevičius poezija. Išvakarių mišiose giedojo Anykščių Šv. Mato bažnyčios choras, vadovaujamas varg. Rimvydo Griauzdės. Po mišių miesto parke vyko tradicinė Joninių šventė – grojo kapelos, degė laužai, plaukė vainikai.

Birželio 23 d., ketvirtadienis

 • 18.00 val. Vargonų muzikos ir poezijos valanda
 • 19.00 val. Vigilijos Šv. Mišios. Jų metu giedos Anykščių Šv. Mato bažnyčios choras
 • 20.00 val. Joninių koncertas parke

 Birželio 24 d., penktadienis

 • 09.00 val. Ramygalos Šv. Jono bažnyčioje bus pristatoma dr. Aldonos Vasiliauskienės knyga "Mons. Petras Baltuška". Kunigas Petras Baltuška yra Daugailių parapijos klebonas kilęs iš Ramygalos.
 • 09.30 val. ir 11.30 val. Šv. Mišios. Atlaiduose pamokslaus Panevėžio vyskupo vikaras dr. Gediminas Jankūnas
 • 12.30 val. Laisvės aikštėje Panevėžio rajono vaikų muzikos mokyklos orkestro koncertas

Birželio 25 d., šeštadienis

Jaunimo diena. Krekenavoje ir Ramygaloje

 • 10.30 val. Registracija Krekenavoje
 • 11.00 val. Katechezė
 • 12.30 val. Piligriminis žygis Krekenava-Ramygala
 • 19.00 val. Jaunimo Šv. Mišios Ramygalos bažnyčioje

Gyvojo Rožinio diena. Ramygaloje

 • 10.00 val. Šv. Mišios
 • 11.00 val. Rožinio malda
 • 11.30 val. Šv. Mišios. Agapė.

Birželio 26 d., sekmadienis. Kristaus kūno ir kraujo šventė – Devintinės

 • 09.30 val. Šv. Mišios
 • 10.15 val. Konferencija „Kazimieriečių vienuolyno steigėja ramygalietė Kazimiera Marija Kaupaitė“
 • 11.00 val. Švč. Sakramento adoracija
 • 11.30 val. Šv. Mišios. Po Sumos Šv. Mišių Devintinių procesija
 • 10.00-16.00 val. mieste vyks amatų mugė
Gegužės 1 d. (sekmadienis) - Atvelykis, Dievo Gailestingumo ir Motinos diena. Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje šią dieną pamaldos vyks 9.30 ir 11.30 val.
 • 9.30 val. mišiose giedos Panevėžio solistų kvartetas "Bel Canto" (E.Sargautytė)
"Nakties nebebus, jiems nereikės nei žiburio, nei saulės šviesos, nes Viešpats Dievas jiems švies, ir jie viešpataus per amžių amžius"
(Apr 22, 5)

Jo meilė viską nugali ir prieš nieką nesustoja. Tuščias kapas parodo, kad Jėzus prisikėlė ir išėjo Tavęs ieškoti. Džiaugsmingų švenčių Dievo artumoje, dėl tuščio Jėzaus kapo linki klebonas.
Kun. g. kan. Edmundas Rinkevičius
Gavėnios metu Kryžiaus kelio stotys mūsų bažnyčioje bus einamos kiekvieną penktadienį 18.30 val. ir  sekmadienį po Votyvos Šv. Mišių.  
 
Kiekvieną šeštadienio vakarą 19 val. bus giedami Graudūs verksmai.

Mokinių rekolekcijos balandžio 8 dieną 8 val.  
 
Mūsų parapijinės rekolekcijos vyks –  balandžio 9 ir 10 d. pamaldos sekmadienio tvarka – 9.30 ir 11.30 val. Prieš šv. Mišias  bus klausoma išpažinčių. Rekolekcijų metu pamokslaus Truskavos Šv. Dvasios bažnyčios klebonas kunigas Albertas Kasperavičius.
 
 • Balandžio 17 d. – Verbų sekmadienis. Verbos bus šventinamos tik 11.30 val. Mišiose.
 • Balandžio 21 d. – Didysis Ketvirtadienis. Paskutinės Vakarienės mišios – 19 val.
 • Balandžio 22 d. – Didysis Penktadienis. Kristaus kančios pamaldos – 19 val.
 • Balandžio 23 d. – Didysis Šeštadienis. Velykų vigilijos – velyknakčio apeigos – 18 val.
 • Balandžio 24 d. – Kristaus Prisikėlimo iškilmė – Velykos. Prisikėlimo mišios ir procesija – 8 val., 11.30 val. – Sumos  Šv. Mišios.
 • Balandžio 25 d. – antroji Velykų diena. Šv. Mišios: 9.30 ir 11.30 val.
 • Gegužės 1 d. – Atvelykis, Motinos diena, gegužinių pamaldų pradžia. Votyvos mišių metu vyks koncertas skirtas Jėzaus Motinai Marijai - "Ave Maria".

Visiems linkime palaimingai sutikti Viešpaties Kristaus prisikėlimo šventę.