Renginiai


Liepos 15 d. Švenčiausios Mergelės Marijos Škaplieriaus karalienės atlaidai. Juose pamokslaus Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios kunigas Juan Carlos ESCUDERO IVE.

 • 09.30 val. Votyva
 • 11.30 val. Suma 

Giedos Panevėžio Šv. Apaštalo Petro ir Povilo bažnyčios choras. Choro vadovas Antanas Aleksandravičius.

 
Liepos 27 d. (penktadienį) organizuojama piligriminė kelionė į Marijampolę švęsti Palaimintojo Jurgio Matulaičio metų. Aplankysime J.Matulaičio Marijampolės baziliką ir memorialinį muziejų.

Norinčius vykti kreiptis į zakristijoną Albiną Seniūtą.


Birželio 22 d. (penktadienis)

 • 19.00 val. Šv.Mišios, kurių metu giedos Anykščių Šv. Mato bažnyčios kamerinis choras vadovaujamas R.Grauzdės.

Birželio 23 d. (šeštadienis)

 • 09:30 val. Šv. Mišios
 • 11.00 val. Rožančiaus malda
 • 11.30 val. Šv. Mišios, kurias aukos Panevėžio vyskupijos bažnytinio teismo oficiolas kunigas  dr. Romualdas Zdanys, Šv. Mišių metu giedos Truskavos Šv. Dvasios bažnyčios choras vadovaujamas D.Karalienė.

Birželio 24 d. (sekmadienis)

 • 09:30 val. Šv. Mišios
 • 11.30 val. Šv. Mišios, kurias aukos kunigas ramygalietis kanauninkas Vytautas Aloyzas Marozas.
 • 12.30 val. Šalies festivalio "Skambėk jaunyste" vaikų ir jaunimo simfoninio orkestro koncertas. Kolektyvo vadovas K.Plančiūnas.


GEGUŽĖ
Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta kiekvieną dieną po 19 val. Šv. Mišių, sekmadieniais po 9.30 val. Šv.Mišių.

 • Gegužės 20 d. (sekmadienis) – Kristaus dangun žengimo šventė – Šeštinės. Pamaldos sekmadienio tvarka. Prieš Sumos (11.30val.) šv. Mišias procesija. Taip pat šių Šv. Mišių metu bus įteikti pažymėjimai naujai išringtiems pastoracinio komiteto nariams.
 • Gegužės 27 d. (sekmadienis) – Šv. Dvasios atsiuntimo šventė – Sekminės. Pamaldos sekmadienio tvarka.

BIRŽELIS
Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdžiai, birželinės pamaldos vyks kiekvieną dieną po 19 val. Šv. Mišių, sekmadieniais po 9.30 val. votyvos Šv. Mišių.

 • Birželio 1 d. – pirmasis mėn. penktadienis, votyvinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį 9.30 val. 
 • Birželio 3 d. (sekmadienis) Tėvo diena. Pamaldos sekmadienio tvarka. 11.30 val. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius tėvus, po Šv. Mišių bus teikaimas palaiminimas tėvams.
  Pirmąjai Komunijai vaikus rengia mokytoja Sigutė Peleckaitė, likus savaitei iki Pirmosios Komunijos šventės vaikai turi lankyti pamokėles parapijos salėje, kurias veda kunigas E.Rinkevičius.
  Sutvirtinimo sakramentui jaunuolius rengia mokytoja Sigutė Peleckaitė. Sutvirtinimo sakramentą teikia vyskupas, jis lankysis birželio 16 d. - Vadokliuose, birželio 23 d. - Krekenavoje, liepos 1 d. - Turskavoje. 
 • Birželio 10 d. (sekmadienis) – Kristaus Kūno ir Kraujo šventė – Devintinės. Pamaldos sekmadienio tvarka. Per 11.30 val. šv. Mišias - Pirmosios Komunijos šventė, po mišių Eucharistinė procesija.
 • Birželio 23 d. 19.00 val. Šv. Mišios. 20.00 val.  Švenčiausio Sakramento adoracija
 • Birželio 14 d. Gedulo ir vilties diena. 19.00 val. Šv. Mišios už Lietuvą.
 • Birželio 15 d. Devintinių šventės oktavos pabaiga. 19.00 val. Šv. Mišios, kurių metu bus laiminami žolynai ir vaikai.
 • Birželio 22-24 dienomis Šventojo Jono Krikštytojo – bažnyčios tituliniai atlaidai. Programa tikslinama.

Šį sekmadienį - Motinos diena, pamaldos bažnyčioje :

 • 09.30 val. Votyva - jos metu giedos Edita Sargautytė, vargonais gros Loreta Baublinskienė-Žižiūnaitė. Po mišių vidinio išgydymo pamaldos.
 • 11.30 val. Suma už gyvas ir mirusias motinas. Bus teikiamas specialus palaiminimas mamoms.

Balandžio 15 d. - Dievo Gailestingumo sekmadienis - Atvelykis.

 • 09.30 val. Šv. Mišios
 • 11.00 val. bus kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.
 • 11.30 val. Šv. Mišios. Po Sumos kviečiamas parapijos pastoracinio komiteto susirinkimas.
 • Balandžio 1 d. Verbų sekmadienis – prisimenamas Kristaus įžengimas kentėti į Jeruzalę.
Šv. Mišios 9.30 ir 11.30 val. Bus šventinamos verbos.
 • Balandžio 5 d. Didysis ketvirtadienis primena mums Šv. Sakramento įstatymą ir pirmųjų mišių laikymą, taip pat Kristaus maldą Alyvų sode ir suėmimą.
Didįjį ketvirtadienį, giedant iškilmingą himną - Gloria, skambinama varpais ir varpeliais. Pasibaigus himnui iki Didžiojo šeštadienio nutyla vargonai ir varpai. Tai nuliūdimo ženklas dėl Kristaus kančios.
Pamaldos 19.00 val.
 • Balandžio 6 d. Didysis penktadienis – Kristaus mirties ir palaidojimo diena. Šv. Mišių tą dieną nelaikoma.
Apeigos pilnos skausmo ir nuliūdimo. Pamaldas pradėdamas, kunigas gulasi kryžium prieš altorių ir mąsto valandikę apie Išganytojo kančią.
Pamaldos 19.00 val.
 • Balandžio 7 d. Didysis šeštadienis yra atminimas to, kad Išganytojo kūnas gulėjo karste, o siela nužengė į pragarus. 
Kadangi netolimas Kristaus prisikėlimas, Bažnyčia jau įterpia į liturgiją džiaugsmo ženklų – saulei leidžiantis pradedamos velyknakčio pamaldos.Velyknakčio pamaldos – ugnies, vandens šventinimas – 18 val.

Velykų švenčių pamaldų tvarka

 • Balandžio 8 d. – Kristaus prisikėlimo iš mirties šventė
Prisikėlimo – Rezurekcijos – Šv. Mišios ir Velykų triguba procesija 8 val.
Po Šv. Mišių prie šoninio Merg.Marijos altoriaus bus šventinamos Velykų stalo vaišės – margučiai.
Velykų sumos Šv. Mišios 11.30 val.
 • Balandžio 9 d. II-oji Velykų diena.
Šv. Mišios 9.30 ir 11.30 val.
 • Balandžio 15 d. Atvelykis.
Šv. Mišios 9.30 ir 11.30 val.

 Kovo 24 d. (šeštadienis) rekolekcijas ves Krekenavos Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo bazilikos rektorius dr. Gediminas Jankūnas

  09.30 val. Šv. Mišios
  11.30 val. vaikų ir jaunimo rekolekcijų Šv. Mišios

Pastaba: 19 valandos vakarinių Šv. Mišių nebus.

Kovo 25 d. (sekmadienis) rekolekcijas ves Suvainiškio Šv. Ap. Jokūbo bažnyčios klebonas teol. lic. Virginijus Šimukėnas

  09.30 val. Šv. Mišios. Po šv. Mišių Kryžiaus kelio stočių apmąstymai
  11.30 val. Sumos Šv. Mišios

Kiekvieną rekolekcijų dieną prieš kiekvienas Šv. Mišias bus klausomą išpažinčių. Išpažinčių klausys kitų parapijų kunigai. Kviečiame pasinaudoti puikia galimybe atlikti Velykinę išpažintį, kad netektų prieš Velykas stovėti ilgose eilėse.

 Vasario 22 d. – Pelenų trečiadienis, gavėnios pradžia. Pelenai bus barstomi tik 11.30 val. Šv. Mišiose.
Gavėnios laikotarpiu tikintieji turėtų susilaikyti nuo triukšmingų renginių, pasilinksminimų. Tai atgailos, susikaupimo ir atsivertimo laikas. Pelenų trečiadienį, kiekvieną penktadienį ir Didįjį Tridienį katalikams privalomas sausas (be mėsos ir pieno produktų) pasninkas.  

Gavėnios metu Kryžiaus kelio stotys mūsų bažnyčioje bus einamos kiekvieną penktadienį 18.30 val. ir  sekmadienį po Votyvos Šv. Mišių.

Kiekvieną šeštadienio vakarą 19.00 val. bus giedami Graudūs verksmai.

Mūsų parapijinės rekolekcijos vyks –  kovo 24 ir 25 d. pamaldos 09.30 ir 11.30 val. Prieš Šv. Mišias  bus klausoma išpažinčių.

Kristaus paaukojimo šventė – vasario 2 d. (ketvirtadienis)
Grabnyčios – Kristaus paaukojimo (dar vadinama Pašvęstojo gyvenimo diena) – liturginė šventė, visada švenčiama vasario 2 dieną. Šventė simbolizuoja Jėzaus paaukojimą ir jo motinos Marijos palaiminimą šventykloje. Pagal Mozės įstatymą praėjus 40 dienų po gimimo tėvai savo kūdikį atneša į Jeruzalės šventovę, paaukoti ir pašvęsti Dievui. Šią dieną visose bažnyčiose yra šventinamos žvakės, kurios simbolizuoja - Kristų mūsų gyvenimo šviesą. Laudies pamaldumas šią žvakę vadina GRABNYČIŲ (grabas - karstas) Matyt, šis pavadinimas kilęs iš grabnyčių (graudulinės) žvakės pavadinimo. Ši žvakė bažnyčiose šventinama vasario 2 d. dažniausiai ji  uždegama gresiant pavojui ar mirties akivaizdoje – uždegama prie mirštančiojo, taip tikima nušviečiamas kelias į pomirtinį gyvenimą – gyvenimą su Dievu.
Kristaus paaukojimo šventė mūsų bažnyčioje Šv. Mišios ir procesija 11.30 val.

Vasario 3 d. – Šv. Blažiejaus diena. (penktadienis)

Tik Šv. Blažiejaus šventėje bažnyčiose yra atliekami sukryžiuotų  žvakių šventinimas ir palaiminimas nuo gerklės ligų. Vyskupas Blažiejus (IV a.), prieš savo kankinystę sėdėdamas kalėjime, stebuklingai išgelbėjo žuvies kaulu užspringusį berniuką, todėl jis yra laikomas dangiškuoju visų sergančių gerklės ligomis globėju.
Šv. Blažiejaus palaiminimas, žvakių, duonos ir vandens šventinimas mūsų bažnyčioje bus teikiamas vasario 3 d. (penktadienį) 9.30 val. Šv. Mišiose.

Vasario 5 d. (sekmadienis) Šv. Agotos diena.
Šv. Agota yra globėja nuo gaisro ir ugnies nelaimių. Šv. Agotos dienoje bažnyčiose yra šventinama duona ir vanduo, kurie padeda apsiginti nuo fizinės ir dvasinės ugnies.
Mūsų bažnyčioje Šv. Agotos dieną pamaldos sekmadienio tvarka 9.30 ir 11.30 val.
(pirmasis mėnesio sekmadienis – po 9.30 val. Šv. Mišių vidinio išgydimo pamaldos, prieš 11.30 val. eucharistinė procesija)