Renginiai

Gavėnios metu kiekvieną penktadienį 18.30 val. mūsų bažnyčioje apmąstomos Kryžiaus kelio stotys. Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Šventas Mišias.

Kovo 3 d. Trečiasis gavėnios sekmadienis kartu ir pimasis mėnesio sekmadienis.

 • Po 9.30 val. Šv. Mišių vyks Išgydimo pamaldos;
 • 11.30 val. Suma su procesija.

Kovo 4 d. (pirmadienis) – Šv. Kazimiero – Lietuvos globėjo diena

 • 19 val. Šventos Mišios.

Kovo 10 d. Ketvirtas gavėnios sekmadienis

 • Šventos Mišios 9.30 ir 11.30 val.

Kovo 11 d. (pirmadienis) Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

 • 11.30 val. Šventos Mišios.

Kovo 16 ir 17 d. Parapijos rekolekcijos, pamaldos vyks 9.30 ir 11.30 val.

Prieš Šventas Mišias bus klausoma išpažinčių. Rekolekcijų metu dalyvaus kitų parapijų kunigai. Kviečiame tikinčiuosius neatidėlioti velykinės išpažinties paskutinėms gavėnios dienoms.

Kovo 17 d. Penktasis gavėnios sekmadienis

 • Šv. Mišios 9.30 ir 11.30 val.

Kovo 19 d. (antradienis) Šv. Juozapo diena 

 • 19 val. Šventos Mišios.

Kovo  24 d. Verbų sekmadienis

 • 9.30 val. Šv. Mišios
 • 11.30 val. Šv. Mišios.
  Verbos bus šventinamos tik 11.30 val. Mišiose.

DIDŽIOSIOS svaitės dienomis (25-28 d.) nuo pirmadienio iki ketvirtadienio Šv. Mišios vyks 19.00 val., prieš jas, nuo 18.30 val. bus klausoma išpažinčių.

Kovo 28 d. Didysis ketvirtadienis

 •  19 val. Paskutinės vakarienės Šv. Mišios

Kovo 29 d. Didįjį penktadienį - Šv. Mišios niekur neaukojamos

 • 19 val. Kryžiaus pagarbinimo pamaldos

Kovo 30 d. Didysis šeštadienis

 • 18 val. pradėsime velyknakčio pamaldas prie šventoriuje užkurtos ugnies.

Kovo 31 d. Velykų sekmadienis

 • 8 val. Prisikėlimo Šv. Mišios ir procesija
 • 11.30 val. Velykų dienos Šv. Mišios

Balandžio 1 d. - antroji Velykų diena

 • 9.30 val. Šv. Mišios
 • 11.30 val. Šv. Mišios

Vasario 1 d. Pirmas mėnesio penktadienis

 • 9.30 val. votyvinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį.

Vasario 2 d. (šeštadienis) Kristaus paaukojimo šventė – Grabnyčios.

 • Šv. Mišios 9.30 ir 11.30 val. Šv. Mišių metu bus šventinamos grabnyčių žvakės.
 • Pirmas mėnesio šeštadienis – 19 val. Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją.

Vasario 3 d. eilinio laiko sekmadienis

 • Pirmasis mėn. sekmadienis po 9.30 val. Šv. Mišių vyks Išgydimo pamaldos;
 • 11.30 val. Suma su procesija. Šv. Blažiejaus diena, teikiamas specialus palaiminimas nuo įvairių ligų.

Vasario 5 d. (antradienis) Šv. Agotos diena.

 • 18 ir 19 val. Šv. Mišiose melsime apsaugos nuo ugnies. Bus šventinama Šv. Agotos duona ir vanduo.

Vasario 13 d. (trečiadienis) Pelenų diena – Gavėnios pradžia.
Gavėnios laikotarpiu tikintieji turėtų susilaikyti nuo triukšmingų renginių, pasilinksminimų. Penktadieniais laikytis pasninko. Gavėnios metu Kryžiaus kelio stotys mūsų bažnyčioje bus einamos kiekvieną penktadienį 18.30 val. ir sekmadienį po Votyvos Šv. Mišių.

 • Šv. Mišios 11.30 ir 19 val.

Vasario 14 d. (ketvirtadienis) – liturginis - neprivalomas Šv. Valentino minėjimas.

 • Šv. Mišios 19 val.

Vasario 16 d. (šeštadienis) Lietuvos Nepriklausomybės diena.

 • Šv. Mišios 11.30 ir 19 val.

Vasario 17 d. Pirmasis Gavėnios sekmadienis.

 • Šv. Mišios 9.30 ir 11.30 val.

Vasario 24 d. Aantrasis Gavėnios sekmadienis.

 • Šv. Mišios 9.30 ir 11.30 val.

2013 m. Sausio 1 d. - Naujieji metai. Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė.

 • Šv. Mišios: 9.30 ir 11.30 val.

Sausio 4 d. (penktadienis) – pirmas mėnesio penktadienis

 • 9.30 val. votyvinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį.

Sausio 5 d. (šeštadienis) – pirmas mėnesio šeštadienis

 • 19 val. Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją.

Sausio 6 d. – Trijų Karalių šventė - pirmasis mėn. sekmadienis

 • Po 9.30 val. Šv. Mišių vyks Išgydimo pamaldos;
 • 11.30 val. Suma su procesija.

Trijų Karalių dieną bus šventinama kreida, kurią parnešę į namus, ant pagrindinių durų užrašome: +K+B+M.

Sausio 13 d. – Kristaus Krikšto sekmadienis. Laisvės gynėjų diena.

 • Šv. Mišios 9.30 ir 11.30 val.

Sausio 18–25 dienomis 19 val. vakarinių Šv. Mišių metu melsimės už visų krikščionių vienybę.

Adventas tai rimties ir susikaupimo laikotarpis, prasidedantis 4 savaitės prieš Kalėdas. Šis laikotarpis yra paslaptingas. Advento metu draudžiama kirsti mišką, kelti triukšmingus susibūrimus.

Žodis Adventas – reiškia LAUKIMĄ – krikščionys advento metu laukia Kalėdų šventės, primenančios, kad Dievas tapo žmogumi ir gyveno, ir gyvena tarpe mūsų. Šis laikas skirtas artimo geriems darbams.

Gruodžio 2 d. - Pirmasis Advento sekmadienis.

Gruodžio 7 d. - Pirmasis mėnesio penktadienis.

 • 9.30 val. votyvinės šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį. 

Gruodžio 9 d. - Antrasis advento sekmadienis, šią dieną bus renkami pinigai Carito veiklai remti.

 • Šv. Mišios  9.30 ir 11.30 val.
 • 13.00 val. Barklainių koplyčioje

Gruodžio 16 d. - Trečiasis advento sekmadienis.

 • Šv. Mišios 9.30 ir 11.30 val.

Gruodžio 23 d. - Ketvirtasis advento sekmadienis.

 • Šv. Mišios 9.30 ir 11.30 val.

Gruodžio 24 d. - Kūčios

 • 22.00 val. Kalėdų nakties Šv. Mišios

Gruodžio 25 d. - Pirmoji Kalėdų diena

 • 8.00 val. Piemenėlių Šv. Mišios
 • 11.30 val. Kalėdų dienos Šv. Mišios

Gruodžio 26 d. - Antroji Kalėdų diena

 • Šv. Mišios: 9.30 ir 11.30 val.

Gruodžio 30d. - Šeimų sekmadienis

 • Šv. Mišios: 9.30 ir 11.30 val.

Gruodžio 31 d.

 • 23 val. Padėkos Šv. Mišios.

2013 m. Sausio 1 d. - Naujieji metai. Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė.

 • Šv. Mišios: 9.30 ir 11.30 val.

Sausio 6 d. - Trijų Karalių šventė

 • Šv. Mišios: 9.30 ir 11.30 val.

Lapkričio 4 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis

 • Po 9.30 val. Šv. Mišių vyks Išgydimo pamaldos;
 • 11.30 val. Suma su procesija.

Lapkričio 6 d. – pirmasis mėnesio antradienis

 • 19 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną.
  Pradėsime lankyti parapiją. Kiekvieną sekmadienį, Šv. Mišiose, pranešime kur lankysimės.

Lapkričio 11-18 d.

 • Didieji Gailestingumo Motinos atlaidai Vilniaus Aušros Vartuose.

Lapkričio 16 d.

 • Krekenavos bazilikoje Šv. Cecilijos šventė, kurioje dalyvaus vyskupijos parapijų chorai.

Lapkričio 25 d. - Kristaus Visatos Valdovo sekmadienis. 

Gruodžio 2 d. - Pirmasis Advento sekmadienis.

Visų Šventųjų ir Vėlinių dienų pamaldų tvarka Ramygalos bažnyčioje.

Lapkričio 1 d. ketvirtadienis - Visų Šventųjų šventė

 • 09.30 val. Šv. Mišios
 • 11.30 val. Šv. Mišios
 • 13.00 val. Šv. Mišios Barklainių koplyčioje
 • 16.00 val. gedulinga procesija į Ramygalos kapines - "kapų apvaikščiojimas" ir maldos už mirusiuosius.

Lapkričio 2 d. penktadienis - Vėlinės 

 • 09.30 val. gedulingos Šv. Mišios
 • 11.30 val. gedulingos Šv. Mišios

Pašventintų žvakių galima įsigyti bažnyčioje. Kreiptis į zakristijoną Albiną.

Spalio mėnuo yra skiriamas Šv. Mergeliei Marijai – Rožančiaus Karalienei, pagal tradiciją visą spalio mėnesį, kiekvieną dieną kalbėsime rožančių. Mūsų bažnyčioje rožančius bus kalbamas 18.30 val., sekmadienį po votyvos (09.30 val.) Šv. Mišių.

Spalio 2 d. – pirmasis mėnesio antradienis

 • 19.00 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną

Spalio 5 d. – pirmasis mėnesio penktadienis

 • 09.30 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį.

Spalio 6 d. - pirmasis mėnesio šeštadienis

 • 19.00 val. Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją.

Spalio 7 d. - pirmasis mėnesio sekmadienis

 • išgydimo pamaldos ir 11.30 val. procesija.

Spalio 14 d. - sekmadienis

 • Lietuvos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje.

Spalio 21 d. - sekmadienis

 • 11.30 val. Šv. Mišias aukos kunigas jubiliatas Julijonas Miškinis, Šv. Mišių metu giedos Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos choras.

Rugsėjo 29 d. - šeštadienį

 • 18.30 val. sakralinės muzikos valanda Solistė Edita Sargautytė, vargonuos Loreta Žižiūnaitė
 • 19.00 val. atlaidų vigilijos Šv. Mišios  

Rugsėjo 30 d. - sekmadienį

Šv. Mišios vyks 9.30 ir 11.30 val. Atlaidams vadovaus Sidabravo Švč. Trejybės bažnyčios klebonas Remigijus Katilius

 • 09.30 val. Šv. Mišiose giedos Ramygalos kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Aušra“ Vad. Karolina Raziūnienė
 • 11.30 val. atlaidų procesija, Sumos Šv. Mišios
 • 12.30 val. kermošius miestelyje – bulvinių blynų gaminimo, kepimo varžytuvės. Gerą nuotaiką palaikys kapelos.

Rugsėjo 1 d. šeštadienis -  Mokslo ir žinių diena

 • 09.30 val. Šv. Mišios moksleiviams

Rugsėjo 2 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis

 • Išgydimo pamaldos, prieš Sumos Šv. Mišias procesija.

Rugsėjo 7 d. – pirmasis mėnesio penktadienis

 • 9.30 val. votyvinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį.

Rugsėjo 8 d. – Šilinių šventė – Švč. Mergelės Marijos gimimas

 • 19.00 val. Šv. Mišios.

Rugsėjo 16 d. Barklainių koplyčioje - Šv. Marijos Vardo atlaidai

 • 13.00 val. Šv. Mišios Barklainiuose.

Rugsėjo 23 d. 13. val. Jotainių bendruomenės namų šventinimas.

Rugsėjo 29-30 dienomis Šv. Mykolo Arkangelo atlaidai.


Rugpjūčio 3 d. pirmasis mėnesio penktadienis

 • 9.30 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį. 

Rugpjūčio 4 d. pirmasis mėnesio šeštadienis

 • 19 val. šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją. 

Rugpjūčio 5 d. pirmasis mėnesio sekmadienis

 • po 09.30 val. Šv. Mišių išgydimo pamaldos.
 • prieš 11.30 val. Šv. Mišias procesija. 
 • 12.00 val. -  Porcinkulės atlaidai  Anciškio bažnyčioje. 

Rugpjūčio 7 d. pirmasis mėnesio antradienis

 • 19.00 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną. 

Rugpjūčio 12 d. sekmadienis

 • 13.00 val. Šv. Mišios Barklainių koplyčioje 

Krekenavos bazilikoje didieji atlaidai - nuo rugpjūčio 14 iki 22 d. Šv. Mišios Krekenavos bazilikoje šiomis dienomis vyks 12.00 val. 

Rugpjūčio 15 d. Švenčiausios Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė - Žolinė

 • Šv. Mišios vyks tik 09.30 val. 

Rugpjūčio 23 d. Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena

 • 19.00 val. Šv. Mišios 

Rugpjūčio 26 d. sekmadienis

 • 13.00 val. Šv. Mišios Jotainiuose