Straipsnių sąrašas

Ramygalos parapija šiandien

 Šiandien Ramygalos parapija yra Vilnaus metropolijos, Panevėžio vyskupijos, Panevėžio – Krekenavos dekanato parapija ribojasi su: Krekenavos, Ėriškių, Uliūnų, Vadoklių, Anciškio ir Truskavos parapijomis.  Parapijos vadovas klebonas, garbės kanauninkas, kunigas Edmundas Rinkevičius.

Ramygalos parapija priklauso apie 3 000 parapijiečių. Kiekvieni metai prieš Kalėdas yra aplankoma apie 1 000 parapijos šeimų. 

Kiekvieni metai parapijoje yra katechizuojami vaikai – ruošiami Išpažinties (Atgailos),  Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams. Juos su tikėjimo žiniomis supažindina mokytoja Sigutė Žalnieriūnienė. 

Parapijoje veikia šios organizacijos: Caritas, Gyvasis Rožinis, Chorai.

 

 

 

 

Parapijos pastoracinis komitetas yra klebonui patariamasis balsas, renkamas 5 metamas. Šiuo metu pastoracinio komiteto nariai:

Gegužės 20 d. - Šeštinių šventėje - Ramygalos bažnyčioje prisiekė naujai išrinkti papildomi parapijos komiteto nariai:

 • Romualdas Ulys
 • Vladas Lamanauskas
 • Stasė Meškonienė
 • Jolanta Masiokienė
 • Mantas Masiokas
 • Vilija Grakauskienė
 • Raimondas Jasiūnas
 • Regina Garuckienė 

Ekonominių reikalų taryba:


2015 m. pastoracinės veiklos ataskaita

 • Pakrikštyta - 39;
 • Pirmąją Komuniją priėmė - 25;
 • Sutvirtinimo sakaramentui paruošta - 22;
 • Sutuokta - 6 poros;
 • Ligonių sakramentas suteiktas - 25;
 • Palaidota - 66.

2014 m. pastoracinės veiklos ataskaita

 • Pakrikštyta - 21;
 • Pirmąją Komuniją priėmė - 25;
 • Sutvirtinimo sakaramentą priėmė - 29;
 • Sutuokta - 9 poros;
 • Aprūpinta ligonių sakramentais - 29;
 • Palaidota - 59.

2013 m. pastoracinės veiklos ataskaita

 • Pakrikštyta - 19;
 • Pirmąją Komuniją priėmė - 25;
 • Sutuokta - 7 poros;
 • Aprūpinta ligonių sakramentais - 29;
 • Palaidota - 79.

2012 m. pastoracinės veiklos ataskaita

 • Pakrikštyta - 17;
 • Pirmąją Komuniją priėmė - 27;
 • Sutvirtinimo sakramentui pasiruošė - 21;
 • Sutuokta - 6 poros;
 • Aprūpinta ligonių sakramentais - 18;
 • Palaidota - 68.

2011 metų pastoracinės veiklos ataskaita

 • Pakrikštyta – 22;
 • Pirmąją Komuniją priėmė – 26;
 • Sutvirtimino sakramentą priėmė – 27;
 • Santuokų – 11;
 • Ligonio sakramentais aprūpinta – 17;
 • Palaidota – 62. 

Parapijos chorai

Ramygalos Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje yra du chorai. Sumos (mišrus) ir Jaunimo chorai. Jiems vadovauja vargonininkas Mantas Masiokas.

 Sumos chore šiuo metu gieda 26 choristai. Sumos choras renkasi kiekvieną sekmadienį į 11.30 val . Šv. Mišias, taip pat gieda ir įvairiose ne tik liturginėse, bet ir tautinėse šventėse. Nors daugelis choristų yra senjorai, bet tai netrukdo aktyviai dalyvauti choro veikloje. 2010 m. vyko į Pažaislio vienuolyną, Kauno raj., Aušros Vartus, Vilniuje. Jau tampa tradicija kiekvieni metai vykti į Anykščių Šv. Mato bažnyčią, kur esame bičiuliškai laukiami vietos choristų.  Aplankyta daug vyskupijos bažnyčių: Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedra, Krekenavos Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo bazilika, Panevėžio Šv. Apašt. Petro ir Povilo bažnyčia, Palėvenės Šv. Dominyko bažnyčia, Karsakiškio Nukryžiuotojo bažnyčia.

 Jaunimo choras gieda sekmadieniais  votyvos  metu. Kelis metus gyvuojantis choras turi savas tradicijas: Kūčių vakaro Šv. Mišias, Šv.Jono Krikštytojo atlaidų metu organizuoja Panevėžio-Krekenavos dekanato dieną, bendradarbiaudamas su parapijos Caritas organizuoja maisto rinkimo ir išdalinimo prieš Kalėdų šventes.  Aktyviai dalyvauja vyskupijos chorų šventese, kaimyninių parapijų atlaiduose, vyskupijos jaunimo centro organizuojamuose renginiuose, piligriminese kelionėse ir žygiuose, rekolekcijose. Kiekvienais metais choras pasipildo naujais nariais. 

Gyvojo Rožančiaus draugija

 Aktyviai veikiai Gyvojo Rožančiaus draugija. Jai vadovauja Elena Augulienė . Parapijos Gyvojo Rožančiaus draugija yra suskirstyta į kelis būrelius, kurių nariai kasdien kalba rožinio dalį. Meldžiasi ne tik savo, bet ir visos bažnyčios intencijomis. Būręsi bendrai melstis už mirusiuosius – giedoti Švč. Jėzaus Vardo rožančių už mirusius draugijos narius. Šventėse ir atlaidų metu procesijoje neša – vienintelį Panevėžio vyskupijoje vėliavinį rožančių.